zapis_cudzincov_do_zivnostenskeho_a_obchodneho_registra

Fyzická osoba s trvalým bydliskom mimo územia Slovenskej republiky (cudzinec) môže na území Slovenskej republiky podnikať za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenská osoba.

Fyzická osoba s bydliskom mimo členského štátu Európskej únie alebo členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj /napr. občan Ukrajiny/ – je oprávnená podnikať na území Slovenskej republiky až zápisom do obchodného registra.

Advokátska kancelária JUDr. Radoslav Soták Vám ponúka rýchle a spoľahlivé vypracovanie všetkých potrebných listín k zápisu cudzinca do živnostenského a obchodného registra.

Požiadajte o zápis teraz.