zapis_cudzincov_do_zivnostenskeho_a_obchodneho_registra

Zápis cudzincov do živnostenského a obchodného registra

Fyzická osoba s trvalým bydliskom mimo územia Slovenskej republiky (cudzinec) môže na území Slovenskej republiky podnikať za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenská osoba. Fyzická osoba s bydliskom mimo členského štátu Európskej únie alebo členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj /napr. občan Ukrajiny/ – je oprávnená podnikať na území Slovenskej republiky…

zapis_konecneho_uzivatela_vyhod_do_orsr

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Ponúkame Vám rýchly a spoľahlivý zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra SR . V súlade s ustanoveniami zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu , majú obchodné spoločnosti povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod (KUV) do obchodného registra do 31.12.2019. Túto povinnosť majú všetky obchodné spoločnosti založené…

GDPR (General Data Protection Regulation)

Dňa 25 . mája 2018 vstúpi do platnosti nové Nariadenie Európskej únie upravujúce ochranu osobných údajov (GDPR), ktoré prinesie do oblasti ochrany osobných údajov fyzických osôb významné zmeny. Do tohto dátumu teda musí každá firma/právnická, či fyzická osoba/ a organizácia, ktorá spracúva osobné údaje, prijať potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia a vypracovať novú dokumentáciu…

Register partnerov verejného sektora

Registrácia partnera verejného sektora

Od 1. januára 2017 budú môcť subjekty, o ktorých tak ustanovuje zákon č.315/2016 Z.z., obchodovať so štátom len za podmienky, že budú zapísané v osobitnom registri partnerov verejného sektora. Účelom tohto zápisu je odkrytie vlastníckej štruktúry týchto subjektov až na úroveň konečných užívateľov výhod. Partnerom verejného sektora je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá prijíma…